Courses 
105A_產業研究方法(日健管所一甲)
105A_專題研究(二)(日四技餐旅系四甲)
105A_消費者心理學(日四技餐旅系四甲)
105A_文獻導讀(1)(日健管所一甲)
105A_專題研究(二)(日四技餐旅系四乙)
105A_餐旅產品銷售技巧(日五專餐管科五甲)
105A_餐旅產品銷售技巧(日五專餐管科五乙)
105A_餐旅糾紛處理與案例探討(日四技餐旅系四乙)
105A_保健食品特論(日健管所二甲)
105A_餐旅服務品質管理(日四技餐旅系四甲)
105A_健康產業經營策略(職健管所二甲)
105A_食品市場行銷(進專二專食保科二忠(桃園))
105A_產業研究方法(職健管所一甲)
105A_電腦應用(日四技餐廚系一甲)
105A_餐旅人力資源管理(進四技餐旅系四甲)
105A_專題講座(1)(職健管所一甲)
105A_專題講座(1)(日健管所一二甲)
105A_健康臉檢測與諮詢(職健管所二甲)
105A_健康管理特論(職健管所一甲)
105A_健康管理特論(日健管所一甲)

Skip Navigation

Navigation